Çağrı Merkezi: 0 212 909 35 90 - 0 312 500 00 10

CE İşareti

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir


Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir.

Bu Politika kapsamında geliştirilen Direktifler (mevzuat) ilk olarak 1987 yılında yayınlanmaya başlamış ve günümüze kadar yaklaşık 20 adedi bulmuştur. Bu Direktiflerin iki temel amacı bulunmaktadır. ilki İç Pazarda malların serbest dolaşımını temin etmek ve ikinci olarakta ilkini gerçekleştirirken mümkün olan en yüksek seviyede korumayı sağlamaktır. Bu Direktifler ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel gerekler, uygunluk değerlendirme süreçlerinin tanımı ve CE İşaretinin kullanımı. AB’nin standardizasyon kuruluşları bu mevzuata göre uygunluğu tek yöntemle ortaya koyacak olan teknik spesifikasyonları hazırlamakla görevlendirilmişlerdir.

CE İŞARETİ

CE İŞARETİ GEREKTİREN DİRECTİFLER

 

ÜRÜN ADI AB’NİN İLGİLİ MEVZUATI DİREKTİF
1. Alçak gerilim cihazları Low voltage equipment (73/23/EEC)
2. Basit basınçlı kaplar Simple pressure vessels (87/404/EEC)
3.Gaz Yakan Aletler Gas appliances (90/396/EEC)
4. Sıcak su kazanları Hot water boilers (92/42/EEC)
5. Elektromagnetik uygunluk Electromagnetic compatibility (89/336/EEC)
6.Makinalar Machinery (98/37/EC)
7.Sivil kullanım için patlayıcılar Civil explosives (93/15/EEC)
8.Otomatik olmayan tartı aletleri Non-automatic weighing instruments (90/384/EEC)
9.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres (94/9/EC)
10. Asansörler Lifts (95/16/EC)
11. Basınçlı kaplar Pressure equipment (97/23/EC)
12.Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar Active implantable medical devices (90/385/EEC)
13.Tıbbi cihazlar Medical devices (93/42/EEC)
14.In vitro diagnostik tıbbi cihazlar In vitro diagnostic medical devices (98/79/EC)
15.Oyuncaklar Toys (88/378/EEC)
16.Gezi Amaçlı Tekneler Recreational craft (94/25/EC)
17.İnşaat malzemeleri Construction products (89/106/EEC)
18.Kişisel korunma donanımları Personal protective equipment (89/686/EEC)
19.Radyo ve telekomunikasyon terminal cihazları Radio and telecommunications terminal equipment (99/5/EC)
20. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde heraket eden araçlar Cableway installations designed to carry persons (2000/9/EC)

Yeni Yaklaşım veya Küresel Yaklaşım prensipleri kapsamında geliştirilmiş ancak CE İşaretinin
kullanılmadığı Direktifler


94/62/ECAmbalaj ve Ambalaj Atıkları ile ilgili 20 Aralık 1994 tarihli 94/62/EC numaralı Avrupa Parlementosu ve Konsey Direktifi

96/48/EC Trans-Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi ile İlgili 23 Temmuz 1996 tarihli, 96/48/EC numaralı Konsey Direktifi

2001/16/EC Trans-Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi ile İlgili 19 Mart 2001 tarihli tarihli 2001/16/EC numaralı Avrupa Parlementosu ve Konsey Direktifi

Küresel Yaklaşım prensibi kapsamında geliştirilmiş Diğer Direktifler

96/98/EC Denizcilik Ekipmanları

96/57/EC Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik

1999/36/EC Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

2000/14/EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik

2000/55/EC Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ESASLARI (MODÜLER YAKLAŞIM)

A. İmalatçının İç Kontrolü
B. AT Tip İncelemesi
C. Tipe Uygunluk
D. İmalat Kalite Güvencesi
E. Mamül Kalite Güvencesi
F. Mamül Doğrulaması
G. Birim Doğrulaması
H. Tam Kalite Güvencesi (Örn. ISO 9001)

TEKNİK DOSYA

 • Mamüle ait genel bir tanımlama
 • Dizayn ve üretime ait çizimler, komponentlerin , alt asamblelerin devrelerin, v.b şemaları.
 • Söz konusu çizim ve şemaların, mamülün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar.
 • Uygulanan Standardların bir listesi, Standardların uygulanmadığı durumlarda ise mamulün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar.
 • Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler, vs.
 • Deney raporları.

UYGUNLUK BEYANI ( DECLERATION OF CONFORMITY)


 • İmalatçının veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Cihazın tarifi
 • Harmonize standardlara atıf.
 • Yerine göre, uyulduğu beyan edilen spesifikasyonlara atıf.
 • İmalatçı veya onun Topluluk dahilinde yerleşik yetkili temsilcisi adına taahhüdde bulunmaya yetkili kişinin belirtilmesi ve bu kişinin imzası. CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.


Türkiye’de Bulunan Bir İmalatçı CE İşaretini Kullanmak Aşağıdakileri Yapmalıdır

 • Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Tespiti
 • Ürüne ait direktiflerde atıf yapılmış Standardların tespiti veya herhangi bir standarda atıf yapılmamışsa genel güvenlik Standardlarının tespiti
 • Standardlara uygun üretimi planlamak
 • Direktiflerde de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirme amaçlı firmanın yapısına uygun bir modulün tespiti
 • Zorunlu kılınmışsa bir NOTIFIED BODY Onaylanmış Kuruluş’a müracaat ve uygunluk değerlendirme işlemi
 • Teknik Dosyanın hazırlanması
 • Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) yapılarak, CE işaretinin kullanımı